puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

TPI Control Oy TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

TPI Control Oy
Y-tunnus 2961350-5
Myllyhaantie 2
33960 Pirkkala
p. 020 7598 200

2. Rekisterinpitäjän tiedot ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

TPI Control Oy / Toimitusjohtaja
Ari Korhola
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@tpi.fi

3. Rekisteri

TPI Control Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin. Asiakkaat ovat yrityksiä, elinkeinonharjoittajia tai kuluttajia.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavanlaisia asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja:

Rekisteröidyn nimi, yritys, asema, Y-tunnus, postiosoite, toimitusosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaustiedot.

Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaan julkisilta verkkosivuilta. Keräämme ja käsittelemme asiakasrekisterissä pääasiassa asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme vastuu- ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

TPI Control Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista esimerkiksi silloin kun rekisteröity lähettää tai vastaanottaa viestejä sähköpostitse tai muuten internetiä hyödyntävän välityspalvelun kautta. TPI Control Oy voi käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto:

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta. Tulosteita käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työssään.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterit:

Henkilötietoja sisältävien rekistereiden käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja muilla yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus tai muuttaa sitä.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä kohdassa 1. ilmoitetussa osoitteessa toimistoaikana ja todistamalla henkilöllisyys.

12. Evästeet

TPI Control Oy käyttää sivustollaan evästeitä. Kerättyjen tietojen avulla kehitämme sivuston sisältöä ja palveluitamme. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää henkilöön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sivusto lähettää käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat yleisesti käytettyä tekniikkaa ja niitä käytetään useimmissa sivustoissa. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeillä keräämme esim. seuraavanlaisia tietoja:

  • onko käyttäjä käynyt sivustollamme aikaisemmin
  • mitä kautta käyttäjä on tullut sivustollemme
  • millä sivustomme sivuilla käyttäjä käy
  • kuinka kauan käyttäjän vierailu sivustollamme kestää
  • mitä selainta käyttäjä käyttää

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

TPI Control Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Tiedot on päivitetty 29.5.2018